අධ්‍යාපන අමාතංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

අධ්‍යාපන අමාතංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Ol_Sin_Rehearsal pp_2019.PDF ஐ சொடுக்குக