දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II 2018 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන වාර පරීක්ෂණය  I,II 2018 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Bus_G11_2T_Dakunu palatha_2018.PDF ஐ சொடுக்குக