දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II 2018 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන වාර පරීක්ෂණය  I,II 2018 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 

Click Bus_G11_2T_Dakunu palatha_2018.PDF link to view the file.