විෂය නිර්දේෂය (නව නිර්දේශය)

Click buddism sd.pdf link to view the file.

6 ශ්‍රේණිය