කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II,III ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II,III ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

Click Sin_G11_I,II,III,pp_2016.PDF link to view the file.