කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Drama_G11_I,IIpp_2016.PDF ஐ சொடுக்குக