කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

Click Bud_G11-I,IIpp_2016.PDF link to view the file.