කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

 කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

Click HomSci_Sin_G11_I,IIpp_Kel_2016.PDF link to view the file.