ලකුණු දීමේපටිපාටිය 2017 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

ලකුණු දීමේපටිපාටිය 2017 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sol_Phy_Ans I,II 2017.PDF ஐ சொடுக்குக