ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2017 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2017 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

Click Sal_Hin_I,II Ans_2017.PDF link to view the file.