ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2017 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේපටිපාටිය - 2017 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Russ_I,II Ans_2017.PDF ஐ சொடுக்குக