ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2017 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේපටිපාටිය - 2017 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

Click Russ_I,II Ans_2017.PDF link to view the file.