කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Romcath_Sin_ppI,II_2017_kelani.PDF ஐ சொடுக்குக