කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II,IIIප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II,III ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sin_G11_ppI,I,III_2017_kelani.PDF ஐ சொடுக்குக