කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

Click Media_Sin_G10_ppI,II_2017_kelani.PDF link to view the file.