2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල (පිළිතුරු පත්‍රය)

2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල (පිළිතුරු පත්‍රය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Phy_PI_Ans_2019.pdf ஐ சொடுக்குக