2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල (පිළිතුරු පත්‍රය)

2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල (පිළිතුරු පත්‍රය)

Click Sal_bio_Ans_2019.pdf link to view the file.