2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය IIA - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල

2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය IIA - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල 

Click Sal_Phy_PIIA_2019.pdf link to view the file.