2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය I - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල

2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය I - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල

Click Sal_Phy_PI_2019.pdf link to view the file.