2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය II - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල

2019 අවසාන පෙරහුරු පරීක්ෂණය II - ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Che_PII_2019.pdf ஐ சொடுக்குக