පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sg11_T1_Hel_P2_2019.pdf ஐ சொடுக்குக