දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර කැලණිය කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර කැලණිය කලාපය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Health_Sin_G11_ppI,II_2017_kelani.PDF ஐ சொடுக்குக