දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණි කලාපය)

දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණි කලාපය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Civic_Sin_G11_ppI,II_2017_kelani.PDF ஐ சொடுக்குக