දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sg11_T2_Hin.L_PI II_2018.pdf ஐ சொடுக்குக