ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය II (පිළිතුරු) - 2019 (අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය) (copy)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு final answers.pdf ஐ சொடுக்குக