ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය II (පිළිතුරු) - 2019 (අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය) (copy)

Click final answers.pdf link to view the file.