ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය II - 2019 (අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය)

Click paper II.pdf link to view the file.