ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I - 2019 (අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය)

Click paper I.pdf link to view the file.