පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය (පෙරදිග) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය (පෙරදිග)- ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sg13_T1_P.Drama_PI_2019.pdf ஐ சொடுக்குக