පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය (අපරදිග) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

Click Sg13_T1_A.Drama_PI_2019.pdf link to view the file.