දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019, II B කොටස - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019, II  B කොටස  - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

Click Sg13_T2_BST_PIIB_2019.pdf link to view the file.