මතුගම කලාපය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස (2018)

මතුගම කලාපය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස  (2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ශිෂ්‍යත්ව පෙරහුරු_Ipp_mathugama kalapaya.pdf ஐ சொடுக்குக