දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019, ව්‍යූහගත රචනා - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019, ව්‍යූහගත රචනා  - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (13 ශ්‍රේණිය)

Click Sg13_T2_Agri_PIIA_2019.pdf link to view the file.