අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2018-අරාබි I/II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ අරාබි I,II 2018

Click Sol_Arab_I,II pp_2018.PDF link to view the file.