ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II, B ‌කොටස - 2019 (පිළිතුරු පත්‍රය), (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II, B ‌කොටස - 2019 (පිළිතුරු පත්‍රය),  (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_BST_model_p2B_Ans_2019.pdf ஐ சொடுக்குக