ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II, B ‌කොටස - 2019 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II, B ‌කොටස  - 2019 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_BST_model_p2B_2019.pdf ஐ சொடுக்குக