ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II, A ‌කොටස - 2019 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II, A ‌කොටස  - 2019 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

Click sal_BST_model_p2A_2019.pdf link to view the file.