කෘෂි විද්‍යාව II - 2019 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

කෘෂි විද්‍යාව II - 2019 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_Agri_model_p2_2019.pdf ஐ சொடுக்குக