මතුගම කලාපය දෙවන වාරය IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2019 (13 ශ්‍රේණිය)

මතුගම කලාපය දෙවන වාරය  IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2019  (13 ශ්‍රේණිය)

Click India history - Paper II.pdf link to view the file.