අපොස සාමාන්‍ය පෙළ භූගෝල විද්‍යාව I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ භූගෝල විද්‍යාව I,II 2018

Click Sal_Geo_I,II pp_2018.PDF link to view the file.