අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I,II 2018

Click Sal_Des Con_I,II pp_2018.PDF link to view the file.