අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2018-පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය I/II

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය I,II 2018

Click Sal_civi_I,II pp_2018.PDF link to view the file.