අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ  ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය II 2018

Click Sal_Bus_II pp_2018.PDF link to view the file.