බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

Click Gr 11 History SM Paper I,II.pdf link to view the file.