බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Gr 11 Islam SM Paper I,II.pdf ஐ சொடுக்குக