මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018, II පත්‍රය (නව නිර්දේශය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sin_Pfe_pali_T3_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018, II පත්‍රය (නව නිර්දේශය)