බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு catholic_11_qu.pdf ஐ சொடுக்குக