බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018 

Click Bud_G11_I,IIpp_western province.pdf link to view the file.