දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - කළුතර කලාපය

Click Sg11_T2_dra_2018_PI II.pdf link to view the file.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - කළුතර කලාපය