දෙවන වාර පරීක්ෂණය කළුතර කලාපය උත්තර පත්‍රය I,II 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Hea_G11_I,II Ans 2018_kaluthara kalapaya.pdf ஐ சொடுக்குக

දෙවන වාර පරීක්ෂණය කළුතර කලාපය උත්තර පත්‍රය I,II 2018